پروژه های بهبود

در شرکت ذوب و ریخته گری فولاد ویان برنامه‌های تغییر و بهبود سازمانی، بر اساس نظام تعالی سازمانی و در چارچوب مدل ذیل سازماندهی و راهبری می شوند. بر اساس این مدل، پس از شناسایی تغییرات و بهبودهای سازمانی مورد نیاز (با توجه به محرک‌های داخلی و بیرونی)، رهبران شرکت طی جلسات مختلف (کمیته تعالی سازمانی، کمیته عالی تحول، کمیته های کلان فرآیندی، کمیته های بهبود QCC) و با توجه به ماهیت برنامه‌های بهبود (بهبودهای بنیادی، توسعه‌ای، تدریجی و سیستمی) در مورد ایجاد یا عدم ایجاد تغییر، تامین منابع مورد نیاز و نحوه مدیریت آن تصمیم‌گیری می‌نمایند.

همچنین با توجه به آنکه موضوع تغییر به کدام حوزه سازمانی ارتباط بیشتری دارد، یکی از مدیران بعنوان متولی برنامه تغییر تعیین شده و گروه‌های تخصصی (متشکل از سرپرستان و کارشناسان) مسئولیت برنامه‌ریزی، برآورد و تأمین منابع مورد نیاز، اجرای برنامه و شناسایی و اجرای آموزش‌های مورد نیاز کارکنان را بعهده می‌گیرند.

از سوی دیگر در صورت‌ نیاز (با توجه به ارزش اقتصادی پروژه/ برنامه تغییر و ریسک‌های احتمالی) برای طرح مزبور توجیه فنی و اقتصادی تهیه شده و پس از حصول اطمینان از امکان‌پذیری اقتصادی و فنی پروژه، بودجه‌بندی و تخصیص منابع مورد نیاز آن صورت می‌پذیرد و پس از تصویب کمیته عالی تحول به اجراء در خواهد آمد که تعدادی از این پروژه ها در سال 1391 به شرح ذیل میباشد.


شماره پروژه نام پروژه
تولید استفاده از مخزن کمکی شارژ اسفنجی
تولید راه اندازی پروژه انتقال اسفنجی در 7 ماهه آخر سال
تولید تزریق کربن از دریچه سرباره و برنر 2
تولید انضباط در ورود اسفنجی
تولید ظارت بیشتر بر اسفنجی ورودی جهت افزایش کیفیت
تولید بهبود وضعیت سرباره کوره
تولید افزایش سرعت شارژ اسفنجی
تولید راه اندازی دستگاه پرس کاتر قراضه
تولید استفاده از اکسیژن در محل تخلیه
تولید بهینه سازی مهارت
تولید مدیریت زمانی پاتیل
تولید بهبود کیفیت کک سایز mm4-9
تولید کاهش زمان BY PASS
تولید افزایش پاشنه ذوب
تولید استاندارد سازی پایان سکوءنس
تولید استفاده از شل رزرو کوره
تولید اصلاح آنالیز شیمیایی
تولید اصلاح آنالیز شیمیایی
تولید اصلاح و بهبود متریال قالب
تولید بهبود کیفیت آماده سازی قالب
تولید اجرای کامل دستور العمل های ایمنی
تولید افزایش نظارت پرسنل ایمنی
تولید تدوین روش های اجرایی جهت کنترل پارامتر های فرایند
تولید پروژه شناسایی ارتباطات اشاخص مصرف قراضه و اسفنجی با سایر سنجه ها
مهندسی پیگیری خرید ماشین آلات و تجهیزات کارگاه ساخت جدید
مهندسی تهیه چک لیست های ارزیابی و تعیین رتبه پیمانکاران ساخت و ارائه گواهینامه رتبه بندی
مهندسی ایجاد مکانیزم کنترل و نظارت بر کیفیت قطعات
مهندسی تدوین فرآیند ها و دستورالعمل های واحد مهندسی
مهندسی تهیه جدول مقایسه ای هزینه های ساخت داخل و بیرون
مهندسی جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
مهندسی هیه لیست قطعات قابل ساخت، تکمیل اسناد و سفارش گذاری قطعات
مهندسی تدوین روش جهت اجرای پروژه های نغییر طرح
مهندسی بررسی محاسبات و نظارت بر اجرای طرح های ارجاعی
مهندسی تهیه فرمهای PM
مهندسی جمع اوری مدارک و نقشه ها و مشخص کردن برنامه زمانبندی تکمیل مدارک
مهندسی جمع اوری مدارک و نقشه ها و مشخص کردن برنامه زمانبندی تکمیل مدارک
مهندسی راه اندازی CM
منابع انسانی پیاده سازی 5s
مهندسی تجزیه و تحلیل خرابی ها(TOP TEN)
منابع انسانی اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
منابع انسانی فرآیند ها و دستورالعمل های منابع انسانی
منابع انسانی تدوین آئین نامه امور رفاهی و انگیزشی
منابع انسانی برنامه ریزی تورهای سیاحتی و آموزشی
منابع انسانی تشکیل واحد روابط عمومی
منابع انسانی تجهیز و راه اندازی رستوران
منابع انسانی تجهیز و راه اندازی رختکن
منابع انسانی تشکیل کمیته های مختلف در زمینه منابع انسانی و امور رفاهی
منابع انسانی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
منابع انسانی پیاده سازی استاندارد 10015 در آموزش
منابع انسانی توسعه فضای سبز
منابع انسانی بازنگری سیستم پاداش تولید
منابع انسانی انجام نظرسنجی های ادواری
منابع انسانی انجام برنامه های آموزشی
منابع انسانی تعویض طرح و جنس لباس کار
منابع انسانی توسعه نظام پیشنهادها و بهبود نظام جاری
منابع انسانی راه اندازی واحد خدمات محوطه
منابع انسانی دیوار نویسی و رنگ آمیزی محوطه ها
منابع انسانی برگزاری مسابقات فرهنگی
منابع انسانی برگزاری مسابقات ورزشی داخل شرکت
منابع انسانی اجاره سالنهای ورزشی جهت پرسنل
منابع انسانی طراحی ماتریس نیازهای اطلاعاتی
تعمیرات و نگهداری اشنایی کامل پرسنل به عملکرد سیستم (Skill Matrix)
تعمیرات و نگهداری شناسایی کمبود ابزار و پیگیری جهت تامین
تعمیرات و نگهداری ایجاد فرآیند قطعات مصرفی قابل ساخت و موجود در محل
تعمیرات و نگهداری تدوین دستورالعمل ها و فرآیند های تعمیرات و نگهداری
تعمیرات و نگهداری ساخت کارگاه های تعمیراتی جهت تعمیرات مکانیک و برق
تعمیرات و نگهداری تغییر طرح گلوگاه های پر توقف کارخانه
تعمیرات و نگهداری اجرای نظام TPM
تعمیرات و نگهداری ایجاد نظام تحلیل مصرف قطعات یدکی و ابزارهای فردی
تعمیرات و نگهداری تهیه لیست ابزارهای دارای کسری
تعمیرات و نگهداری استخراج لیست قطعات یدکی توقف زا
مالی و حسابداری اخذ مشاور تامین اجتماعی
تعمیرات و نگهداری استخراج فرآیند گزارش دهی 50 آیتم پرهزینه قطعات یدکی
مالی و حسابداری آموزش پرسنل بر اساس قوانین جدید وشرکت در سمینارها
مالی و حسابداری کنترل داخلی
مالی و حسابداری طراحی شرائط عمومی و اختصاصی قراردادها
مالی و حسابداری پیاده سازی سیستم بودجه
مالی و حسابداری اجرای پروژه رضایتمندی مشتریان داخلی
مالی و حسابداری تفکیک هزینه های عمده هر دپارتمان در پایان هر ماه
مالی و حسابداری تدوین فرآیند تحلیل هزینه های قطعات یدکی و مواد اولیه
مالی و حسابداری تدوین فرآیند ارسال گزارشات مالی
کنترل کیفیت تکمیل دستورالعمل های کنترل محصول
مالی و حسابداری استخراج ماتریس مالی
کنترل کیفیت تکمیل چک لیست های کنترلی مواد و قطعات
کنترل کیفیت تکمیل دستورالعمل های کنترل مواد اولیه
کنترل کیفیت تدوین شناسنامه کلیه مشتریان
کنترل کیفیت طراحی روش اجرایی کنترل قطعات ورودی
کنترل کیفیت ارتقا نظام بازرسی و کنترل مواد
کنترل کیفیت استفاده از تجهیزات اتوماسیون صدور فرم ها و حواله
کنترل کیفیت ارزیابی شکایت و مشارکت در رسیدگی به امور مشتریان
فناوری اطلاعات بهبود وضعیت اتاق سرور و سانترال(با انتقال سرور ها به یک اتاق استاندارد)
فناوری اطلاعات آموزش پرسنل در حوزه های ICT
فناوری اطلاعات تدوین فرآیند امکان سنجی خرید نرم افزار
فناوری اطلاعات افزایش سیستمی کردن فعالیت های کنترلی از طریق نرم افزار و حذف فیزکی کاغذ
فناوری اطلاعات اجرای پروژه V-Lan
فناوری اطلاعات تهیه Document و نقشه شبکه
فناوری اطلاعات ارتقاء مرکز تلفن کارخانه
فناوری اطلاعات تدوین دستورالعمل های فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات اجزای پروژه SAN /NAS
فناوری اطلاعات استقرار سیستم Profile پرسنلی
سیستم ها و روش ها اخذ IMS
سیستم ها و روش ها اخذ گواهینامه اهتمام به سرآمدی
سیستم ها و روش ها اخذ CE
سیستم ها و روش ها ایجاد داشبرد مدیریتی شاخص ها
سیستم ها و روش ها ایجاد نظام رضایتمندی مشتریان داخلی
سیستم ها و روش ها ایجاد مدیریت پروژه های استراتژیک
سیستم ها و روش ها تدوین Skills matrix
سیستم ها و روش ها شناسایی گواهینامه ها و برنامه ریزی جهت اخذ آن ها
سیستم ها و روش ها اجرای نظام TPM
سیستم ها و روش ها ایجاد نظام مدیریت موجودی ها
سیستم ها و روش ها ایجاد نظام مدیریت فرآیند ها
سیستم ها و روش ها توسعه حلقه های بهبود کیفیت
سیستم ها و روش ها ایجاد نظام پایش و تحلیل شاخص ها و دستیابی به اهداف
سیستم ها و روش ها ایجاد نظام پیشنهادات
سیستم ها و روش ها نظام آراستگی محیط کار
تدارکات شناسایی تامین کننده های معتبر و مطمئن
تدارکات تدوین دستورالعمل و فرایند های واحد تدارکات
تدارکات اجرای پروژه رضایتمندی مشتریان داخلی
تدارکات سیستم ارزیابی تامین کنندگان همدان
تدارکات شناسایی گروه های کالاها و فروشندگان و عقد قرارداد با آنها
برق فشار قوی تشکیل کمیته انرژی و ممیزی انرژی
برق فشار قوی تدوین دستورالعمل ها و فرآیند های برق فشار قوی
برق فشار قوی اجرای پروژه رضایتمندی مشتریان داخلی
برق فشار قوی بهبود آلودگی پستهای فشار قوی ومتوسط بهمراه طرح توسعه
برق فشار قوی پروژه تعیین skill matrix
سیالات و تأسیسات آموزش درون سازمانی
سیالات و تأسیسات استخراج لیست نیازهای آموزشی
سیالات و تأسیسات تدوین نظام مدیریت کاهش هزینه های انرژی
سیالات و تأسیسات تفکیک فیوزهای واحد آبرسانی
سیالات و تأسیسات اجرای باتری جهت PLC واحد آبرسانی
سیالات و تأسیسات هوشمند سازی موتورخانه جهت کاهش مصرف انرژی
سیالات و تأسیسات تدوین دستورالعمل ها و فرآیند های واحد سیالات
سیالات و تأسیسات تدوین فرآیند گزارش دهی قطعات یدکی پرمصرف
سیالات و تأسیسات تشکیل کمیته انرژی
سیالات و تأسیسات پروژه تعیین skill matrix
سیالات و تأسیسات پروژه نصب فیلتر پلی استایرن کولینگ تاور آبرسانی
سیالات و تأسیسات پروژه اجرای کنترل میکروپروسسوری موتورخانه ها
سیالات و تأسیسات پروژه های برق آبرسانی
سیالات و تأسیسات اجرای پروژه رضایتمندی مشتریان داخلی
بازرگانی اجرای پروژه Triple role
بازرگانی انجام BPR فرآیند خرید
بازرگانی بررسی امکان انجام توافقنامه با شرکت های تامین کننده
بازرگانی تدوین فرآیند ها و دستورالعمل های واحد بازرگانی
بازرگانی ایجاد چهارچوب ارائه گزارشات تحلیلی
بازرگانی افزایش سورس های تامین کنندگان قطعات
بازرگانی ایجاد بانک اطلاعاتی تامین کنندگان
بازرگانی ایجاد بانک اطلاعاتی اقلام خرید نشده
بازرگانی تدوین لیست قطعات جایگزین
بازرگانی تدوین فرآیند گزارش دهی اقلام خرید نشده
HSE ایجاد تیم واکنش در شرایط اضطراری
HSE مدیریت پسماند های زیست محیطی
HSE ارزیابی ریسک و جنبه های زیست محیطی
HSE ارزیابی فرهنگ ایمنی
HSE تعیین مکانیزم مشارکت و تربیت تسهیلگران HSE
HSE توسعه آموزش های تخصصی HSE
HSE اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
HSE تدوین سیستم ارجاعات تخصصی طب کار
HSE ایجاد سیستم اعلان حریق جهت نقاط پرریسک
HSE تدوین دستورالعمل های اجدید HSE
HSE راه اندازی و بهره برداری سیستم تصفیه خانه مرکزی
انبار و سفارشات ساخت سوله جهت تفکیک و انبارش کلیه اقلام نسوز
انبار و سفارشات ایجاد طرح توسعه قفسه بندی و تعریف شرایط و نحوه انبارش
انبار و سفارشات ایجاد نظام مدیریت موجودی ها
انبار و سفارشات برگزاری دوره آموزش مدیریت موجودی
انبار و سفارشات ایجاد بخش برنامه ریزی و سفارشات مواد
انبار و سفارشات ایجاد ماتریس مهارتی و تدوین برنامه آموزشی
انبار و سفارشات تعیین تکلیف کل قطعات موجود در انبار به تفکیک واحد ها
انبار و سفارشات اجرای پروژه رضایتمندی مشتریان داخلی
انبار و سفارشات تدوین فرآیند ها و دستورالعمل های انبار و سفارشات
انبار و سفارشات شناسایی اقلام دارای موجودی در انبار
انبار و سفارشات یکسان سازی قطعات موجود در انبار با زبان مشترک - کدینگ
آزمایشگاه اصلاح سیستم ارسال نمونه
آزمایشگاه آموزش پرسنل
آزمایشگاه اضافه شدن کوانتومتر جدید و انجام تعمیرات تجهیزات در داخل مجتمع
آزمایشگاه تهیه و ساخت نمونه استاندارد
آزمایشگاه تدوین دستورالعمل ها و فرآیند های آزمایشگاه
آزمایشگاه اخذ گواهینامه 17025 و آزمایشگاه همکار اداره استاندارد
آزمایشگاه ایجاد زیرساخت ها جهت ارائه خدمات به بیرون از سازمان
آزمایشگاه طراحی و اجرای آزمایش آهن اسفنجی
آزمایشگاه استخراج چک لیست و ارزیابی آزمایشگاه
آزمایشگاه راه اندازی واحد شیمی تر جهت آنالیز روزانه آهن اسفنجی
اتوماسیون صنعتی تکمیل سیستم سطح 2
اتوماسیون صنعتی مطالعه جامع روی پروسس واحد ها
اتوماسیون صنعتی مطالعه جامع کاهش هزینه های اتوماسیون
اتوماسیون صنعتی تدوین فرآیند ها و دستورالعمل های اتوماسیون
اتوماسیون صنعتی آموزش پروسس به سایر کارکنان
اتوماسیون صنعتی آموزش پرسنل (گذراندن دوره های آموزشی )
اتوماسیون صنعتی اجرای نظام TPM
طراحی وب سایت و سئو توسط کاسپید
Of course, Rolex doesn't make every type of watch you want and rolex replica isn't the best at everything, but there is no denying that in addition to their enviable brand image, they made very good timepieces. One of the ironies of Rolex is that the pieces most popular to watch lovers are not the pieces that Rolex sells rolex replica the most of. Ask a "watch guy" what the best Rolex watch is and most of us will point to something in rolex replica sale the "Oyster Professional" collection, such as a Submariner or GMT-Master (among others). Ask Rolex where most of their sales comes from, and they will tell you something completely different. From a business perspective, rolex replica sale will share that Datejusts, especially women's models with diamonds, are the most popular rolex replica sale products in their collection. So yes, watch lovers and "the general public" have replica watches sale different watch tastes.