منابع انسانی

منابع انسانی و استخدام

دیدگاهها:


 • دیدگاههای محوری فولاد ویان نسبت به نیروی انسانی شامل بر این است که: نیروی انسانی بعنوان سرمایه شرکت محسوب می گردد.
 • نیروی انسانی آموزش دیده ماهر از ارکان اصلی تولید با کیفیت محسوب می شود.
 • نیروی انسانی به عنوان یک شریک در منافع اقتصادی تلقی می گردد.
 • مشارکت نیروی انسانی درتصمیم سازی شرکت دارای اهمیت و جایگاه ویژه می باشد.
 • توجه به شکوفایی استعداد و خلاقیت در نیروی انسانی
 • توجه به آموزش و ارتقاء سطح مهارت های عمومی و تخصصی کارکنان در تمام سطوح و در تمام زمینه ها و با استفاده از منابع آموزش به روز در داخل شرکت- داخل کشور و خارج کشور.

استراتژی:

 • توسعه مداوم در تمام جنبه ها و خصوصاً در بعد منابع انسانی
 • توجه مداوم به ارتقاء سطح انگیزش در نیروی انسانی
 • تعمیق ارتباط بین منافع شرکت با کارکنان و خانواده پرسنل
 • توجه به رضایت و کیفیت نیروی انسانی در مراحل قبل استخدام- حین همکاری وپس از بازنشستگی
 • توجه به سلامت جسمی کارکنان با توسعه فعالیتهای ورزشی بصورت عمومی و تخصصی
طراحی وب سایت و سئو توسط کاسپید
Of course, Rolex doesn't make every type of watch you want and rolex replica isn't the best at everything, but there is no denying that in addition to their enviable brand image, they made very good timepieces. One of the ironies of Rolex is that the pieces most popular to watch lovers are not the pieces that Rolex sells rolex replica the most of. Ask a "watch guy" what the best Rolex watch is and most of us will point to something in rolex replica sale the "Oyster Professional" collection, such as a Submariner or GMT-Master (among others). Ask Rolex where most of their sales comes from, and they will tell you something completely different. From a business perspective, rolex replica sale will share that Datejusts, especially women's models with diamonds, are the most popular rolex replica sale products in their collection. So yes, watch lovers and "the general public" have replica watches sale different watch tastes.