بررسی هزینه های تولید محصولات فولادی به تفکیک روش تولید

بررسی هزینه های تولید محصولات فولادی به تفکیک روش تولید

از آنجایی که فرایند تولید فولاد بر پایه مصرف انرژی متمرکز است؛ امروزه بھترین از آنجایی که فرایند تولید فولاد بر پایه مصرف انرژی متمرکز است؛ امروزه بھترین روش ھای موجود تولید فولاد برپایه مصرف بھینه انرژی بنا شده است.

ميزان انرژی ورودی و ھزينه ھای جانبی:

انرژی بخش عمده ای از ھزينه ھای توليد فولاد (بين 20 تا 40 درصد)را به خود اختصاص داده است، در نتيجه بھينه سازی مصرف انرژی، کاھش ھزينه ھای توليد و در نھايت افزايش ميزان رقابت پذيری اين صنعت را به دنبال خواھد داشت.

ميزان بھره وری انرژی در تاسيسات ساخت فولاد با توجه به عواملی چون روش توليد، نوع آھن خام و کک مصرفی، تنوع محصولات توليدی و تکنولوژی کنترل ماشين آلات بسيار متغير است.

در فرايند فولاد سازی، انرژی به طور غير مستقيم برای حفر معادن، آماده سازی و انتقال مواد خام شامل زغال سنگ، آھن خام، قراضه و سنگ آھک نيز مصرف می شود. (تقريبا 8 درصد از کل چرخه حيات انرژی جھت توليد فولاد مورد نياز است) به طور ميانگين 95 درصد از انرژی ورودی ماشين آلات از سوخت جامد (عمدتا زغال سنگ)3 تا 4 درصد از سوخت گازی و يک تا 2 درصد از طريق سوخت مايع تامين می شود.

تاریخ درج: 1392/02/23 منبع : ایران نیوز
طراحی وب سایت و سئو توسط کاسپید
Of course, Rolex doesn't make every type of watch you want and rolex replica isn't the best at everything, but there is no denying that in addition to their enviable brand image, they made very good timepieces. One of the ironies of Rolex is that the pieces most popular to watch lovers are not the pieces that Rolex sells rolex replica the most of. Ask a "watch guy" what the best Rolex watch is and most of us will point to something in rolex replica sale the "Oyster Professional" collection, such as a Submariner or GMT-Master (among others). Ask Rolex where most of their sales comes from, and they will tell you something completely different. From a business perspective, rolex replica sale will share that Datejusts, especially women's models with diamonds, are the most popular rolex replica sale products in their collection. So yes, watch lovers and "the general public" have replica watches sale different watch tastes.