تکنولوژی متالورژی ثانویه (LF)

تکنولوژی متالورژی ثانویه (LF)

متالورژی ثانویه یعنی انجام متالورژی که خارج از کوره اصلی (متالورژی اولیه) صورت پذیرد بنابراین واحد ذوب و همچنین واحد ثانویه میتواند از نظر طراحی وکار تخصصی باشد.

متالورژی ثانویه براساس دو موضوع کیفیت و اقتصادی پایه گذاری می شود. نوع کوره پاتیلی باز و حرارت تحت فشار اتمسفر و پوشش گاز خنثی صورت می پذیرد و همانند کوره ذوب آرم های نگهدارنده الکترودهای کوره با مقاومت الکتریکی کم و کمترین دایره بین مراکز الکترودها با حداقل اتلاف انرژی ساخته شده اند.دود و گاز ها متصل به کانال همانند کوره ذوب به سیستم غبارگیر متصل می باشد.

طراحی وب سایت و سئو توسط کاسپید
Of course, Rolex doesn't make every type of watch you want and rolex replica isn't the best at everything, but there is no denying that in addition to their enviable brand image, they made very good timepieces. One of the ironies of Rolex is that the pieces most popular to watch lovers are not the pieces that Rolex sells rolex replica the most of. Ask a "watch guy" what the best Rolex watch is and most of us will point to something in rolex replica sale the "Oyster Professional" collection, such as a Submariner or GMT-Master (among others). Ask Rolex where most of their sales comes from, and they will tell you something completely different. From a business perspective, rolex replica sale will share that Datejusts, especially women's models with diamonds, are the most popular rolex replica sale products in their collection. So yes, watch lovers and "the general public" have replica watches sale different watch tastes.